پیام مدیر دبیرستان

آموزش مقدمه ای برای درک درست فرصتها ، اولویت ها و ارتقای کیفی زندگی است.

آرمان و ایده آل دبیرستان توسعه ، حفظ تعادل رشد ، بین آموزش و پرورش است . زیرا در پرتوی تحقق آن می توان بستر لازم برای سلامت روانی جامعه را به وجود آورد . هدفهای یک جامعه باید با بینشی عمیق و وسیع تعیین شوند. ما تنها به هدف خود نمی اندیشیم بلکه هدفهای ما بخشی از اهداف جامعه به شمار می آید . کلیه پرسنل این واحد آموزشی اعم از کادر اجرایی و آموزشی و دانش آموزان و اولیا با فضا سازی ایده آل و تبیین همه اهداف به ایجاد انگیزه در جهت توسعه گام بر می داریم و می کوشیم سهم خود را در نیل به هدفهای کلی و اجتماعی بر عهده بگیریم تا موفقیت معنا یابد.

(رمز موفقیت در برنامه ریزی صحیح و اجرای دقیق و منظم برنامه است . )علی پور میرزا

مدیریت دبیرستان غیردولتی توسعه