جلسه سوم - هدایت و تربیت جنسی جوانان
این جلسه با حضور سرکار خانم فردوسی پور در محل دبیرستان توسعه روز سه شنبه مورخ 90/10/27راس ساعت 16 برگزار شد.

در آخر این جلسه ایشان به سوالات اولیای گرامی دانش آموزان پاسخ دادند.