جلسه دوم - تحلیل رفتار متقابل
این جلسه با حضور جناب آقای زیارتی در محل دبیرستان توسعه روز سه شنبه مورخ 90/09/29 راس ساعت 16 برگزار شد.