جلسه اول - ارتباط با جوانان
این جلسه با حضور جناب آقای دکتر تورانی با موضوع ارتباط با جوانان در دبیرستان توسعه برگزار گردید .