برگزیدگان انظباطی سال اول نوبت اول سال تحصیلی 93-92