برگزیدگان انظباطی سال دوم نوبت اول سال تحصیلی 93-92