جلسه چهارم دانش افزایی
   
   


این جلسه با حضور جناب آقای دکتر ابراهیمی مقدم در محل دبیرستان توسعه در روز سه شنبه مورخ92/11/08  برگزار شد.

در آخر این جلسه ایشان به سوالات اولیای گرامی دانش آموزان پاسخ دادند.