مقالات
آخرین مقالات   گروه های مقالات
گروه های مقالات : استعدادیابی
دانش آموزخلاق رابشناسید

۲۲ / ۵ / ۱۳۹۱

دانش آموزخلاق رابشناسید

  هرچندبسیاری ازویژگیهای کلی افرادخلاق که درمقالات موجود در این بخش معرفی گردید کمابیش شامل دانش آموزان خلاق نیزمیگردد،اماازآنجاکه تاکیداصلی این کتاب ،پرورش خلاقیت دانش آموزان خلاق که معمولا درمحیط مدرسه وکلاس درس مشاهده میشود،دربخشی مجزابرشمرده شود.درهمین موردسه دلیل دیگر نیزوجودداردکه این ضرورت راتاکیدکند:


1: محیط مدرسه وکلاس به خودی خودرفتارهای ویژه ای رادردانش آموزان خلاق ایجادمیکندکه ممکن است دانش آموزان هارا درمحیط منزل یامحیط های دیگرنمایان سازدویابه گونه ای متفاوت نشان دهد.


2: بسیاری ازرفتارهای دانش آموزان خلاق،خاص محیط تحصیلی آن هاست وازلحاظ نوع وشدت با خصوصیات سایرافرادخلاق متفاوت است


3: آشنایی باخصوصیات بارزدانش آموزان خلاق به معلم امکان میدهدتاآن هارابهتربشناسدوبه برنامه ریزی درجهت تقویت،پرورش،تغییرواصلاح مواردلازم بپردازد.


به طورکلی دانش آموزخلاق غالبا ازطریق خصوصیات ورفتارهای زیرقابل شناسایی است:


 1:  ایده ها ونظرات خودرابدون ترس در کلاس مطرح می کند.


 2: معمولا برای مسائل راه حل ها و پاسخ هایی متفاوت از سایر دانش آموزان ارائه می کند.


 3:  به فعالیت های هنری علاقه زیادی داردودراین زمینه دارای تجربه ومهارت است.


  4: غالباً ایده ها و راه حل های بیش تری نسبت به سایر هم کلاسی های خود پیش نهاد


 می کند.


5 :  معمولاً قادر است با طنز پردازی ها و شوخی های جالب دیگران را بخنداند.


 6: تمایل زیادی به تغییر نظرات معلم و یا مطالب کتاب دارد.


 7: در کلاس اغلب سوالاتی غیر عادی و گاه عجیب و غریب می پرسد.


 8: علاقه ی زیادی به نقاشی و ترسیم افکار و ایده های خود دارد.


 9: انتقادگر است و هر نظر یا عقیده ای را به راحتی نمی پذیرد .


 10:گاهی به خاطر بیان نظرات و ایده های عجیب و غریبش در نظر دانش آموزان دیگر


فردی غیر عادی جلوه می کند.


11: از قوه ی تخیل خوبی برخوردار است.


12: معمولاً در کلاس با آب و تاب صحبت می کند و سعی می کند ایده هایش را با جزئیات کامل شرح دهد.


13: داری ابتکار است و غالباً ایده ها و پاسخ های منحصر به فرد ارائه می کند.


14: حساس ، باریک بین و نکته سنج است .


15: بسیار فعال است و غالباً در آن واحد چند طرح و ایده در زمینه های مختلف را در سر می پروراند.


16: به تجربه و آزمایش علاقه ی فراوانی دارد 


17: در نفوذ و تأثیر گذاری بر دوستان خود از توانایی زیادی برخوردار است.


18: آمادگی طرد شدن و عدم تأیید از طریق دیگران را داراست.


19: به مطالعه ی موضوعات متنوع و گوناگون علاقه مند است و زمان قابل توجهی را به این امر اختصاص می دهد.


20: از اطلاعات عمومی زیادی برخوردار است و سعی می کند که از آن ها استفاده ی عملی و کاربردی کند.  


دانش آموز خلاق:قبل از این که گردو را بشکنم به این فکر افتادم که شایدبتوانم با نیمه ی پوست آن د وتا لاک پشت درست کنم

منبع : سلیمانی ،افشین  « کلاس  خلاقیت » انتشارات  انجمن  اولیاء و مربیان . :تابستان 1381